ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร

ประธานผู้ก่อตั้งสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

พ.ศ. 2511- พ.ศ.2516

หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร

ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ

พ.ศ. 2516- พ.ศ.2542

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ

พ.ศ. 2542- ปัจจุบัน